Regulamin Rewers

Dane firmy

artrage.pl jest serwisem stworzonym, prowadzonym i utrzymywanym przez firmę ArtRage Sp. z o. o., zarejestrowaną w Polsce.

    ArtRage Sp. z o. o.    
    ul. Klaudyny 32/214, 
    01-684 Warszawa
    Polska
    NIP: 1182157847 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.artrage.pl

1. Definicje:

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.artrage.pl

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Sprzedawca – ArtRage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Klaudyny 32/214, 01-684 Warszawa, NIP: 1182157847, REGON: 368763632, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000703993, kapitał zakładowy 10.000 zł (w pełni opłacony) tel.: 537 788 019, email: artrage@artrage.pl,

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach

Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma lub treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

Pakiet – zestaw Produktów, w tym dóbr kultury (książki, gry planszowe, komiksy i inne) oferowane i sprzedawane przez Sprzedawcę w niestandardowym modelu sprzedaży

Akcja ArtRage Rewers – udostępniane w Sklepie internetowym, drogą zakupu tylko przez określony czas ograniczone w ilości Pakiety książek papierowych bądź innych Produktów

Dowód zakupu – potwierdzenie płatności, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu

Subskrypcja ArtRage – model abonamentowy obejmujący dostęp do Pakietów cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym dostępny w modelach Subskyrpcji

Okres Rozliczeniowy Subskrypcji ArtRage – okres, w którym następuje rozliczenie za wybrany przez Kupującego model Subskrypcji

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

c) umożliwieniu zawarcia Umowy dotyczącej Subskrypcji ArtRage i zarządzania Subskrypcją,

d) prowadzeniu Newslettera.

4. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

5. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: artrage@artrage.pl.

6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

8. Do korzystania ze Sklepu internetowego www.artrage.pl, niezbędny jest komputer z procesorem oraz przeglądarką stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2 Warunki złożenia zamówienia

1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem że sprzedaż Produktów cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, ma nieograniczony terytorialnie zasięg.

3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

>

7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wybranie Produktu, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień par. 3 niniejszego Regulaminu – Umowa sprzedaży Produktu/Pakietu dostępnego w ramach Akcji ArtRage Rewers zawierana jest w dniu zakończenia Akcji ArtRage Rewers pod warunkiem, że Akcja zakończyła się sukcesem – zgodnie z par. 3 ust 5 i 6 Regulaminu.

10. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), do momentu wysyłki Produktu.

11. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 14 dni od zakończenia Akcji (dot. Akcji typu ArtRage Rewers). W przypadku Zamówienia obejmującego Produkty wyłącznie w postaci treści cyfrowych, e-mail z unikalnym linkiem pozwalającym na ściągnięcie zakupionych plików zostanie wysłany w ciągu 24h od zaksięgowania płatności dokonanej przez Kupującego.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3 Warunki sprzedaży pakietów w ramach akcji ArtRage Rewers, Rage i QuickRage

1. W Sklepie internetowym dostępne są Pakiety typu: ArtRage Rewers, Rage i QuickRage.

2. Cena Produktów dostępnych w Pakietach ArtRage Rewers zależy od progu w jakim obecnie Produkty w nim zawarte się znajdują.

3. Progi cenowe Pakietów ArtRage Rewers zmieniają się w zależności od ilości sprzedanych w ramach Akcji ArtRage Rewers Pakietów.

4. Za Akcję ArtRage Rewers zakończoną sukcesem uznaje się Akcję, w której liczba sprzedanych pakietów przekroczyła każdorazowo ustalany próg, którego poziom wskazuje wskaźnik na stronie artrage.pl/bookrage/rewers w określonym i podanym do wiadomości Kupujących czasie. Za moment zakończenia akcji ArtRage Rewers zakończonej sukcesem uznaje się moment sprzedaży wszystkich dostępnych Produktów w określonym i podanym do wiadomości Kupujących czasie.

5. Za Akcję ArtRage Rewers zakończoną bez sukcesu, uznaje się nie sprzedanie liczby pakietów przekraczający próg, o którym mowa w niniejszym paragrafie, punkcie 4. w określonym i podanym do wiadomości Kupujących czasie.

6. Wszystkie płatności dokonane w ramach Akcji ArtRage Rewers, która nie zakończyła się sukcesem, zostają zwrócone Kupującym w ciągu 7 dni od zakończenia Akcji ArtRage Rewers.

7. Produkty dostępne w Pakietach ArtRage Rewers mają formę tradycyjną (materialną), natomiast Produkty dostępne w Pakietach Rage/QuickRage są treściami cyfrowymi, niezapisanymi na nośniku materialnym (pliki do pobrania).

8. Pakiety typu Rage, trwają 2 .Pakiety typu QuickRage trwają 1 tydzień. Sprzedawca rezerwuje sobie prawo do tworzenia Pakietów specjalnych o innych długościach trwania.

9. Szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. Pakietów Rage/QuickRage i Akcji Rewers dostępnych w Sklepie internetowym znajdują się w zakładce Pomoc, dostępnej pod adresem www.artrage.pl/faq.

§4 Warunki sprzedaży pakietów w ramach Subskrypcji ArtRage

1. Subskrypcje ArtRage są dostępne w 3 modelach Subskrypcji

a. podstawowym

b. średnim

c. pełnym

Liczba ebooków w każdym modelu subskrypcji wyszczególniona jest na stronie artrage.pl/subscriptions

2. Każda subskrypcja ArtRage jest uzupełniana o dodatkowy tytuł w miesiącu, który Kupujący otrzymuje bez dodatkowej opłaty w każdym miesiącu w ramach swojego modelu Subskrypcji.

3. Okres Rozliczeniowy rozliczany jest od 10-go każdego miesiąca.

3a. Jeśli pierwsza wpłata została dokonana pomiędzy 10. a 25. dniem miesiąca – Pierwszy Okres Rozliczeniowy kończy się 10. dnia kolejnego miesiąca.

3b. Jeśli pierwsza wpłata została dokonana pomiędzy 26. dniem miesiąca, a 10. dniem kolejnego miesiąca – Pierwszy Okres Rozliczeniowy kończy się 10. dnia miesiąca następującego po kolejnym miesiącu.

4. Niezależnie od wybranego modelu Subskrypcji każdy kolejny Okres Rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc.

5. Opłata za poszczególne modele Subskrypcji oraz waluta rozliczeniowa wyszczególnione są na stronie artrage.pl/subscriptions.

6. Kupujący uiszcza należność za Subskrypcję z góry za cały Okres Rozliczeniowy.

7. Kupujący otrzyma z momentem pojawienia się w serwisie pakietu Rage bądź Quick Rage e-mail z unikalnym linkiem pozwalającym na ściągnięcie zakupionych Produktów. Email zostanie wysłany na adres email Kupującego podany podczas składania Zamówienia.

8. Kupujący, wydając dyspozycję przez Konto w serwisie artrage.pl lub mailowo (na adres artrage.pl) może zmienić model subskrypcji, zarówno na niższy jak i na wyższy. Nowa opłata oraz liczba gwarantowanych miesięcznie Produktów zacznie obowiązywać od kolejnego Okresu Rozliczeniowego.

9. Anulowanie Subskrypcji następuje poprzez wydanie dyspozycji przez Kupującego w serwisie artrage.pl, wydanie dyspozycji drogą mailową, bądź na skutek braku uiszczonej Opłaty za Subskrypcje ArtRage opisanego w paragrafie 5, punkt 8, podpunkt c) niniejszego Regulaminu.

10. W przypadku anulowania Subskrypcji, przestaje ona obowiązywać natychmiast, nawet jeśli okres rozliczeniowy się jeszcze nie zakończył.

11. Dodatkowe Pakiety Specjalne w ramach akcji promocyjnych i akcji charytatywnych, oznaczone na stronie w podtytule pakietu skrótem „AS”, są dostępne wyłącznie poza subskrypcją (tj. nie wchodzą w skład subskrypcji i wymagają oddzielnego złożenia zamówienia).

12. Kupujący, który nieprzerwanie posiada Subskrypcję przez dwa zakończone Okresy Rozliczeniowe w momencie uiszczenia opłaty za trzeci Okres Rozliczeniowy otrzymuje zniżkę w wysokości aktualnej ceny kosztów przesyłki w danym progu na pakiety typu Rewers. Zniżka jest dostępna wyłącznie, gdy Kupujący zamawia pakiet Rewers zalogowany na to samo konto ArtRage, na którym Kupujący posiada Subskrypcję. Zniżka obowiązuje dopóty, dopóki Kupujący posiada aktywną Subskrypcję.

§5 Płatności

1. Składając zamówienie w serwisie ArtRage.pl klient dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane te nie są udostępniane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926).

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (potwierdzenie zapłaty lub faktura VAT).

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność internetowa – PayU (w tym płatność kartą płatniczą oraz płatność ratalna PayU raty),

b) płatność internetowa PayPal,

c) płatność internetowa PayNow.

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

7. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem:

a) Platformy PayU dostępnej pod adresem www.payu.pl, wykorzystywanej przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399;

b) Platformy płatniczej PayPal, dostępnej pod adresem www.paypal.com.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPal Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP: 5252406419 i REGON: 141108225, KRS: 0000289372 (płatność niedostępna w przypadku Akcji ArtRage Rewers).

c) Platformy płatniczej PayNow, dostępnej pod adresem www.mbank.pl/paynow, wykorzystywanej przez firmę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.

8. W przypadku Subskrypcji ArtRage

a) Kupujący uiszcza opłatę poprzez wyrażenie zgody na obciążenie karty płatniczej za pomocą platformy PayU.

b) Aktywacja Subskrypcji następuje po uiszczeniu Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy Subskrypcji ArtRage. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty za pierwszy Okres Rozliczeniowy Subskrypcji ArtRage (w pełnej wysokości) Subskrypcja nie zostaje aktywowana.

c) Opłata za kolejne Okresy Rozliczeniowe Subskrypcji ArtRage zostaje pobrana nie wcześniej niż 24 godziny przed końcem Okresu Rozliczeniowego. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty za Okres Rozliczeniowy Subskrypcji ArtRage (w pełnej wysokości) – Kupujący informowany jest mailowo i następuje dwukrotna próba pobrania Opłaty za Okres Rozliczeniowy – co 24 godziny. W przypadku dwukrotnego niepowodzenia pobrania Opłaty za Okres Rozliczeniowy, Subskrypcja ArtRage zostaje anulowana.

d) W przypadku anulowania Subskrypcji ArtRage, o którym mowa w punkcie par. 4, punkcie 8 wznowienie Subskrypcji jest możliwe wyłącznie poprzez ponowne zamówienie Subskrypcji ArtRage.

§6 Dostawa

1. Zamówione Produkty dostarczane są na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia (lub podczas zakładania Konta) przez Pocztę Polską. W przypadku Zamówienia obejmującego wyłącznie treści cyfrowe, e-mail z unikalnym linkiem pozwalającym na ściągnięcie zakupionych Produktów zostanie wysłany na adres email Kupującego podany podczas składania Zamówienia. Produkty fizyczne (materialne) wysyłane w sposób tradycyjny (Poczta Polską) nie są wysyłane poza granice RP.

2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

3. Koszty wysyłki zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§7 Reklamacja

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

6. Reklamacje należy kierować na adres podany na stronie.

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§8 Gwarancja

1. Wybrane Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

§9 Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§10 Ochrona danych osobowych

1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.artrage.pl.

§11 Ochrona praw autorskich

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.artrage.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.artrage.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.artrage.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2020 roku.

Nasz Sklep internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.